Domov

Základné informácie o organizácii:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná, prostredníctvom svojich                 služieb, zabezpečuje pre deti a dospelých s mentálnym postihom v kombinácii s inými postihnutiami  život, ktorý sa maximálnou mierou približuje k životnému štandardu bežnej populácie mimo zariadenia s prihliadnutím na  individuálne potreby.

Cieľová skupina:

 -   deti a dospelé osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom  zdravotného postihnutia a ich kombinácie,

-    celková kapacita zariadenia je 74  miest.

Poskytované služby:

 • celoročná starostlivosť,
 • ubytovacie, stravovacie a upratovacie služby,
 • sociálno - ošetrovateľská starostlivosť,
 • služby spojené s praním, žehlením a zašívaním oblečenia,
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,
 • zabezpečenie verejných služieb  (holič, kaderníčka, pedikérka,)
 • iné služby na požiadanie obyvateľa  (osobné záujmy),
 • sociálno – právna pomoc v osobných záležitostiach,
 • služby, ktoré zabezpečujú hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom obyvateľa,
 • odľahčovacia služba.

Ciele poskytovaných služieb:

 -     rozvíjať a rešpektovať citový život obyvateľov domova uskutočňovaním podujatí  s cieľom nadväzovať priateľské vzťahy – aj medzinárodné,

 • podporovať a udržiavať vzťahy s rodinou,
 • obmedziť neúčelnú starostlivosť, ktorá brzdí rozvoj osobnosti,
 • rešpektovať názor a umožniť, aby sa obyvatelia podieľali na plánovaní pravidelnej činnosti, rekreácií, záujmovej činnosti a ich hodnotení.

Pracovné terapie, kde obyvatelia využívajú svoje zručnosti a záujmy na vytváranie hodnôt:

 • arteterapia,
 • canisterapia,
 • v cukrárskej dielni,
 • hipoterapia,
 • v keramickej dielni,
 • v krajčírskej dielni,
 • muzikoterapia,
 • rozvoj zručnosti,
 • rozvoj sebaobsluhy,
 • záhradnícke práce (úprava parku).

Školopovinné deti sa vzdelávajú v elokovanej triede  Špeciálnej základnej školy Dunajská Streda.

Krúžková činnosť, organizovaná poobede v nasledovných záujmových útvaroch pre obyvateľov domova:

 • hra na africké bubny,
 • jazykové cvičenia,
 • fantázia z papiera,
 • malé javiskové formy,
 • šikovné ruky,
 • športový krúžok.

Princípy k naplneniu hlavných úloh domova:

 • stredobodom záujmu je vždy zvyšovanie kvality života obyvateľom,
 • pri plánovaní poskytovaných služieb vychádzame z individuálnych záujmov a z individuálnych potrieb jednotlivca,
 • zamestnanci rešpektujú jedinečnosť každého obyvateľa bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, rasu či farbu pleti, materinský jazyk, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu a náboženské presvedčenie,
 • základom poskytovaných služieb sú uznávané spoločné hodnoty a ciele všetkých zamestnancov a ich tímová spolupráca,
 • je dôležité zachovať:

a/ ohľaduplný, ústretový a láskavý prístup k obyvateľom,

b/ ľudskú dôstojnosť,

c/ dodržiavať etický kódex zamestnancov domova.